چرا سیاستمداران ایرانی بازنشسته نمی شوند؟

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا تعدادی از وزرا دهها سال درمقام وزارت می مانند؟ به نظر شما این تداوم سد راه جوان گرایی در مدیریت و پیشرفت کشور نمی شود؟ بازنشستگی سیاسی در نظامهای مبتنی بر آراء مردم چگونه است؟