چقدر به رمالی و فالگیری معتقدید؟

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتقاد به قدرتهای ورای بشری در بسیاری از جوامع وجود دارد، مثل اعتقاد به پیش بینی یا تغییر دادن سرنوشت انسان، ایجاد مهر و محبت یا قهر و نفرت، برآوردن آرزوها، تسخیر جن، احضار روح و فالگیری و رمالی. آیاشما تا به حال به رمال و جن گیر و فالگیر مراجعه کرده اید؟ چرا و نتیجه آنچه بوده است؟