گزارش سارا دهقان از کتاب «گوی و چوگان: در گستره تاریخ، فرهنگ و هنر ایران»

08 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کتاب «گوی و چوگان: در گستره تاریخ، فرهنگ و هنر ایران» توسط انتشارات کتابسرا در تهران منتشر شده است. این کتاب را «رضا ابراهیمی نژاد» تألیف کرده و بخشهایی از آن توسط شیرین سمیعی به زبان انگلیسی برگردانده شده است. گزارش سارا دهقان