چک های برگشتی در نظام بانکی ایران

11 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در ایران و حتی مردم عادی در بخشی از داد و ستدهای خود به جای پول نقد از چک های موجود استفاده می کنند.