بحران در صنعت چند میلیارد دلاری بازیافت زباله

18 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چین یکی از وارد کنندگان زباله در جهان به منظور بازیافت است. منع ورود بسیاری از انواع زباله ها که امسال به اجرا در آمد موجب بحران در صنعت چند میلیارد دلاری بازیافت شده است و این صنعت در حال حاضر بدنبال بازار دیگری برای زباله است. مساله ای که پیامد های اقتصادی را نیز در چین بدنبال داشته است