سازمان ملل، فقر و نابرابری را دلیل تداوم ازدواج در سنین پایین معرفی کرد

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ازدواج کودکان، به رغم ممنوعیت قانونی در اغلب کشورها، پدیده گسترده ای در سراسر جهان است. سازمان ملل متحد می گوید؛ فقر و نابرابری جنسیتی، دلیل عمده ی استمرار این پدیده غیر انسانی در کشورهای مختلف از جمله اقوام اشکالی، مصری و کولی های کوزوو است. گزارش شیده رضایی