آثار باستانی امانتی ایران به دانشگاه شیکاگو فروخته نمی شود

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادگاه تجدید نظری در شیکاگو روز گذشته اعلام کرد، آثار عتیقه ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم منتسب به حکومت آن کشور، فروخته نخواهد شد، گزارش بهنود مکری