چه کسی به شما عذرخواهی بدهکار است؟

20 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

فکر می‌کنید در پیدایش وضعیت موجود ایران چه کسی مقصر است و باید از شما عذرخواهی کند؟