چگونگی پاسداری از دموکراسی مدرن آمریکا

14 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه یا دو حزب سیاسی آمریکا بیش از یک صد سال است که بر سر داشتن اکثریت کنگره و از آن مهم تر کاخ سفید با یکدیگر مبارزه می کنند و بنظر می رسد که شهروندان آمریکائی نیز با داشتن تنها ۲ حزب عمده سیاسی به راحتی توانسته اند از دموکراسی مدرن خود پاسداری کنند. یکی از مسائل مهم در انتخابات آمریکا، تعداد راًی دهندگانی است که برای دادن راًی به مراکز راًی گیری مراجعه می کنند یا در واقع به شرکت در امر راًی گیری جلب می شوند.