بخشی از برنامه شطرنج | اگر شرایط همه پرسی فراهم شود اکثریت به جمهوری اسلامی «نه» خواهند گفت

21 فروردین 1398