بخشی از برنامه شطرنج | پروژه های اقتصادی در جمهوری اسلامی بیشتر مبتنی بر شعار است تا کارشناسی

07 خرداد 1398