بخشی از برنامه شطرنج | در صورت وجود اپوزیسیون قوی در ایران، آمریکا از آن حمایت خواهد کرد

13 اسفند 1397