بخشی از برنامه شطرنج | مبارزات ملت ایران نیاز به یک رهبر با وجه مشترک همه سلایق دارد

13 اسفند 1397