بخشی از برنامه شطرنج | جمهوری اسلامی در بخش سرکوب مردم و دور زدن تحریم مدیران خوبی دارد

04 اردیبهشت 1398