بخشی از برنامه شطرنج | میانه روی در حکومت ایران وجود ندارد؛ تصمیم گیرنده نهایی رهبری و سپاه هستند

31 خرداد 1398