بخشی از برنامه شطرنج | وضعیت کنونی ایران حاصل چهار دهه عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی است

31 خرداد 1398