بخشی از برنامه شطرنج | مذاکره احتمالی آمریکا با ایران به سود جنبش مردم ایران خواهد بود

13 اسفند 1397