بخشی از برنامه شطرنج – عیسی خان حاتمی: دموکراسی و خشونت با هم پیوند ندارند

14 خرداد 1400