بخشی از برنامه شطرنج – امین اکبریان: حکومت مذهبی هم به جامعه لطمه می‌زند و هم به خود جایگاه دین

09 خرداد 1400