بخشی از برنامه شطرنج –ناصر اعتمادی: شورای نگهبان در اصل فیلتر خامنه‌ای است که از پیش نتیجه انتخابات را تعیین می‌کند

26 اردیبهشت 1400