بخشی از برنامه شطرنج – عیسی خان حاتمی: به این نتیجه رسیده‌ایم که در ساختار حکومت ایران نمی‌شود کاری کرد

22 اردیبهشت 1400