بخشی از برنامه شطرنج –حسن منصور: ملت دولت را استخدام می کند و اگر او را ناشایست تشخیص داد، برکنار می‌کند

30 فروردین 1400