بخشی از برنامه شطرنج –امین اکبریان: جمهوری اسلامی با نادانی و یک نگرش تعصب آلود ایدئولوژیک، ایران را ضعیف کرده است

23 فروردین 1400