بخشی از برنامه شطرنج –شیرین عبادی: متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران به هیچ وجه مد نظر حکومت‌های غربی نیست

08 فروردین 1400