بخشی از برنامه شطرنج –همن سیدی: این خوش خیالی جمهوری اسلامی بود که فکر می کرد اروپا، آمریکا را رها خواهد کرد

04 فروردین 1400