بخشی از برنامه شطرنج – جواد سلیمانی: جمهوری اسلامی یک ماشین تولید قساوت است

12 اسفند 1399