بخشی از برنامه شطرنج –دستمالچی: آنچه که در جمهوری اسلامی می‌گذرد یا دلیل ایدئولوژیک دارد یا به دلیل حراست از قدرت است

10 اسفند 1399