بخشی از برنامه شطرنج –جورج هارونیان: جمهوری اسلامی ایران خیلی بیشتر به آمریکا نیاز دارد تا آمریکا به آنها

26 بهمن 1399