بخشی از برنامه شطرنج–الکس وطنخواه: از دید کسانی که مسائل ایران را دنبال می‌کنند، نه مجلس را کاره‌ای می دانند، و نه وزیر خارجه را

11 بهمن 1399