معرفی برنامه| شطرنج – «ابعاد سیاسی و امنیتی محیط زیست و بحران سلامت در ایران» با حضور ناصر کرمی، اعظم بهرامی، حسام نوذری و سحر ناصری

27 دی 1399