معرفی برنامه| شطرنج –عباس واحدیان شاهرودی: در جهان امروز باید تعامل سازنده با همسایگان و دیگر کشورها برقرار کرد

28 آذر 1399