بخشی از برنامه شطرنج– جواد لعل محمدی: در سالهای گذشته، شاهد رقابت رسمی و علنی مدیران با یکدیگر در زمینه دزدی هستیم

25 آذر 1399