معرفی برنامه| شطرنج –پوران ناظمی: هیچ قسمتی را نمی‌بینیم که سپاه یا دخالت مستقیم نداشته باشد یا مهره‌هایش در آنها نباشد

17 آذر 1399