بخشی از برنامه شطرنج–مجید محمدی: مشروعیت سیاسی یک رژیم برمیگردد به مشارکت مردمی و کارآمدی آن نظام برای اداره کشور

14 آذر 1399