بخشی از برنامه شطرنج–همن سیدی: دستگاه‌های امنیتی ایران استعداد برای همکاری جاسوسی با دستگاههای خارجی را دارند

14 آذر 1399