بخشی از برنامه شطرنج–جورج هارونیان: برداشت از حکومت اسلامی یک حکومت بی رحم و ضد انسانی است

14 آذر 1399