معرفی برنامه| شطرنج –سام رجبی: در کتاب تاریخ ایران برگ ضخیمی است که در آن خشم، خشونت، خون و خیزشی به همراه خرد وجود دارد به نام آبان ماه

02 آذر 1399