بخشی از برنامه شطرنج–سام رجبی: نجات دهنده توی آیینه است؛ یعنی خود مائیم، رهبر هم خود ما هستیم

06 آذر 1399