معرفی برنامه| شطرنج – پیرزاده: اگر جامعه جهانی مانند آمریکا فشارهای حداکثری بر جمهوری اسلامی وارد کند، این رژیم از درون به فروپاشی می‌رسد

10 آبان 1399