بخشی از برنامه شطرنج – رضا پیرزاده: جامعه مدنی ما بسیار قدرتمند است و مردم خوب می‌دانند چه می‌خواهند

13 آبان 1399