بخشی از برنامه شطرنج–محمد سیف‌زاده: جهان امروز به جای سیستم انتقامی، سیستم اصلاحی را برای مجازات برگزیده است

07 آبان 1399