معرفی برنامه| شطرنج –عباس واحدیان شاهرودی: فلاکت ایران نتیجه تفکر واپسگرایانه خامنه‌ای است

26 مهر 1399