بخشی از برنامه شطرنج–امین اکبریان: اقتصاد مقوله‌ای است که خرابی در آن سریع انجام می شود و سازندگی بسیار دشوار

01 آبان 1399