معرفی برنامه| شطرنج –عباس واحدیان شاهرودی: کشورهای جهان با تعامل و همگرایی به فکر حفاظت از مردم ایران باشند

06 مهر 1399