بخشی از برنامه شطرنج – واحدیان شاهرودی: اگر جرقه ای زده شود، سردمداران رژیم حتی جایی در خارج از کشور ندارند

09 مهر 1399