بخشی از برنامه شطرنج –سیروس مشکی: حکومتی که پایگاه ملی ندارد، باید با سرنیزه حکومت کند

08 مهر 1399