معرفی برنامه| شطرنج –لادن برومند: خمینی امر ولایت مربوط به یک فرد ناقص‌العقل را سیاسی و به اصل حکومتی ولایت فقیه تبدیل کرد

28 شهریور 1399