بخشی از برنامه شطرنج – رضا پیرزاده: باید بدیلی بوجود آید تا سپاهی، بسیجی و روحانی که در کنار خامنه‌ای ایستاده، به مردم بپیوندند

19 شهریور 1399