معرفی برنامه| شطرنج - جورج هارونیان: دولت کمونیستی چین با هر کشوری که قرارداد تجاری بسته آن کشور را بلعیده است

25 مرداد 1399