بخشی از برنامه شطرنج - عطا هودشتیان: اولین تحریم علیه ایران، از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران شروع شد

20 مرداد 1399